Edicte

Publiquem dos edictes per al coneixement general respecte del padró fiscal de l'IAE (impost d'activitats econòmiques) i dels preus públics del servei de recollida i gestió de residus comercials i industrials.

Àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns

 

E D I C T E


En data 27 de juliol de 2012 es va aprovar el padró fiscal corresponent a l’Impost sobre activitats econòmiques per l’exercici 2012.

El padró fiscal corresponent s’exposa al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i està a disposició dels interessats al Servei de Gestió Tributària de l’Ajuntament situat a la Plaça Manent, s/n en hores d’oficina.

D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’article 14.2.c) del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, es notifiquen col•lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.

Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al públic del padró fiscal.La Tinent d’alcalde delegada d’Economia, Hisenda,
Planificació i Serveis Interns
Lidia Guinart Moreno

   

Santa Coloma de Gramenet, 27 de juliol de 2012

 

 

_________________________________________________________________________________________________

Area d'Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns

 

 

E D I C T E

En data 27 de juliol de 2012 es va aprovar el padró fiscal corresponent als Preus públics per als serveis de recollida i gestió de residus comercials i industrials assimilables als municipals per l’exercici 2012.

El padró fiscal corresponent s’exposa al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i està a disposició dels interessats al Servei de Gestió Tributària de l’Ajuntament situat a la Plaça Manent, s/n en hores d’oficina.

D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’article 14.2.c) del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.

Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al públic del padró fiscal.

La Tinent d’alcalde delegada d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns

Lidia Guinart Moreno                                                                         

 

Santa Coloma de Gramenet, 27 de juliol de 2012