Consultes al mercat per definir el projecte del centre lúdic i termal

Des del 8 de març, totes les empreses interessades en la construcció i la gestió del futur centre lúdic i termal que l’Ajuntament vol construir a la ciutat, tenen l’oportunitat de donar-hi la seva opinió mitjançant una enquesta oberta i transparent que poden emplenar a través de l’apartat del perfil del contractant d'aquest web municipal.

Espai previst a Can Zam per al centre termal

L’objectiu d’aquesta fase de consulta, prèvia a l’elaboració del projecte, és recollir informació per determinar les característiques idònies, que hauria de tenir el nou equipament, i elaborar el pressupost de construcció i explotació, així com poder determinar un pla de negoci per elaborar una memòria de la seva activitat econòmica.

Una comissió d’estudi recopilarà les propostes presentades i la documentació obtinguda de la consulta i elaborarà un informe final, que formarà part de l’expedient —s’hi inclourà la documentació esmentada— i serà publicat al perfil del contractant.

ANTECEDENTS

Cal recordar que va ser durant la construcció del túnel de la L9 del metro, l’any 2004, quan es va detectar aigua calenta a uns cinquanta metres de profunditat, especialment en zones dels barris del Fondo, el Llatí, Can Mariner i Santa Rosa. La temperatura d’aquesta aigua era d’entre 35 ºC i 50 ºC, depenent del punt. Les anàlisis posteriors van identificar també temperatures de 45-50 ºC en una profunditat inferior a 60 metres, i de 60 ºC a una profunditat d’un 120 metres, amb un cabal de deu litres per segon.

Els estudis realitzats fins ara conclouen que el recurs té un gran potencial geotèrmic i en aquest sentit, s’han fet els estudis previs per a la implantació d’una xarxa de calor per al conjunt de la ciutat, que abastirà uns 45 equipaments. A banda d’aquest ús indirecte com a aprofitament energètic, l’Ajuntament es planteja fer-ne un ús directe, amb la construcció i la gestió d’una instal·lació termal.

CENTRE LÚDIC

Aquest equipament s’ha previst inicialment com a centre lúdic i termal (balneari), pensat per a grups familiars, amb piscines i serveis propis d’aquest tipus d’instal·lació.

L’Ajuntament ja va anunciar al novembre que la ciutat disposa d’un solar que pot ser idoni per fer-hi la construcció. Es tracta d’un espai situat a l’àmbit de Can Zam, de 8.815 m2 de superfície, de propietat pública i qualificat  com a equipament. El terreny està ubicat al carrer de Víctor Hugo, 58-70.