Comencen les obres de millora d’accessibilitat de passos de vianants a tots els districtes de la ciutat

A partir del dia 22 d’octubre de 2018 s’inicien les obres de millora d’accessibilitat a diversos passos de vianants a tots els districtes (I,II, III, IV,V i VI) de la ciutat, també al carrer Balears entre el carrer Vinyals i l’Avinguda Pallaressa, i l’adaptació de passos de vianants semaforitzats a l’Avinguda Francesc Macià 122-130.

En la memòria valorada d'aquestes obres es defineixen les activitats que s’hauran de realitzar i l’estimació econòmica de l’actuació per tal d’executar les obres de millora d’accessibilitat dels guals de vianants als diferents Districtes de la ciutat. En concret, es preveu la millora per accessibilitat dels guals per facilitar el pas de vianants i millorar l’itinerari d’accessibilitat segur als veïns de l’entorn. Alhora,es preveuen tasques d’enderroc de vorera i vorada i de base de formigó. Es preveu l’execució de guals amb peces de formigó i granítiques, voreres amb paviment de panot i lloses de formigó, vorada de formigó i rigola blanca. En algun cas s’incorporen nous semàfors.

En les actuacions previstes s’executaran les adaptacions de tapes de serveis afectats. En els carrers a executar s'han planificat les obres de manera que es respectin els accessos actuals i habilitació de passos segurs durant les mateixes. La durada d'aquestes obres de millora serà d'un màxim dos mesos.

L’import de les obres adjudicades és de 166.736,93€ (IVA inclòs) desglossat de la següent manera :

  • Obres d’adaptació dels passos de vianants semaforitzats a l’Avinguda Francesc Macià, 122-130: 46.799,96 € (IVA inclòs).
  • Adaptació de pas de vianants al carrer Balears entre el carrer Vinyals i l’Avinguda Pallaressa: 28.787,06 € (IVA inclòs).
  • Obres de millora dels passos de vianants dels districtes I, II i III: 44.770,13 € (IVA inclòs).
  • Obres de millora dels passos de vianants dels districtes IV, V i VI: 46.379,78 € (IVA inclòs).