Aquest dijous, Ple a Santa Coloma (cartipaç)

A efectes informatius, us adjuntem l’ordre del dia de la sessió extraordinària i urgent del Ple Municipal [Cartipàs], que tindrà lloc el proper dijous 16 de juliol, a les 19 hores.

Ordre del dia


 

 

 

 

 

1

 

Donar compte de la formació dels diversos grups municipals i de la designació dels seus presidents i portaveus.

 

 

 

 

 

 

2

 

Proposta d’acord per establir la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.

 

 

 

 

3

 

Proposta d'acord en relació a la Comissió Informativa Permanent i a la Comissió Especial de Comptes.

 

 

 

 

4

 

Proposta d’acord per establir la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.

 

 

 

 

 

5

 

Donar compte del decret de nomenament de tinents d’alcaldia, formació de la Junta de Govern Local i delegacions.

 

 

 

 

6

 

Donar compte del decret de nomenament de la presidència de la Comissió Informativa Permanent.

 

 

 

 

7

 

Proposta d’acord per definir la relació de càrrecs de la corporació amb dedicacions exclusives i parcials, les indemnitzacions dels membres de la corporació i les aportacions als grups municipals.

 

 

 

 

8

 

Proposta d’acord en relació al personal eventual d’assessorament (aprovació, nombre i règim) i nomenament del personal directiu.

 

 

 

 

9

 

Donar compte del decret de nomenament del personal eventual d’assessorament o confiança especial.

 

 

 

 

10

 

Proposta d’aprovació de la designació de representants en determinats òrgans col·legiats: Renovació dels membres del Consell d’Administració de la societat municipal Gramepark, SA.

 

 

 

 

11

 

Proposta d’aprovació de la designació de representants en determinats òrgans col·legiats: Renovació dels membres del Consell d’Administració de la societat municipal Grameimpuls, SA.

 

 

 

 

12

 

Proposta d’aprovació de la designació de representants en determinats òrgans col·legiats: Nomenaments dels òrgans col·legiats dels organismes autònoms municipals.

 

 

 

 

13

 

Proposta d’acord de la designació dels representants municipals al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

 

 

 


Nota important

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.