Ajuts al lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

L’import de l’ajut serà de fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer, i s’atorga per l’any de la convocatòria.

Es poden sol·licitar fins al 15 de juliol a l’Oficina Virtual de Tràmits (https://tramits.gencat.cat) o presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet amb cita prèvia (https://seuelectronica.gramepark.cat).

L’import de l’ajut serà de fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer, i s’atorga per l’any de la convocatòria.

Cal acreditar:

  • Ser titular d’un contracte de lloguer d’un habitatge amb una renda màxima de 900 euros i en cas d'una habitació de 450 euros
  • Tenir la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent).
  • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos que no superin 2,83 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), (22.558,77€).
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Més informació a www.gramepark.cat