Santa Coloma incrementa el pressupost per a neteja i manteniment de l’espai públic

L’Ajuntament fa una licitació de més 152 milions d’euros per a una ciutat més neta i confortable. Els nous contractes de recollida de residus, neteja i manteniment de via pública reforçaran aquests serveis.

L’Ajuntament treballa perquè Santa Coloma continuï essent una ciutat agradable per viure amb la millora continua de la neteja, el confort, l’accessibilitat i la seguretat de l’espai públic, així com per incrementar de manera important la recollida selectiva de residus conforme als objectius previstos a la normativa actual.

Amb aquest propòsit, la Junta de Govern ha aprovat l’inici de dues licitacions. La primera inclou la neteja viària i recollida de residus, la recollida selectiva domiciliària i comercial, i la de voluminosos. L’altra licitació implica la millora de la conservació i el manteniment del paviment de calçades i voreres de la ciutat.

Nou contracte de recollida de residus i neteja

En el marc de l’Acord Metropolità pel Residu Zero (2019), la nova licitació estableix els mecanismes i les eines per aconseguir els objectius de reciclatge del 55% el 2025, tal com fixa la Directiva de residus de la UE.

Actualment, els serveis de recollida i neteja es presten amb dos contractes diferenciats que finalitzen aproximadament en la mateixa data. Per a una millor eficàcia del servei, l’Ajuntament ha decidit realitzar ara una sola licitació dividida en 4 lots o grups.

Els 2 primers inclouen la recollida de residus de rebuig i la neteja viària, i la recollida selectiva de residus (orgànics, vidre, cartró i paper) i de voluminosos (mobles i trastos vells), que es licitaran per 8 anys, amb dues pròrrogues anuals previstes, i un pressupost estimat de gairebé 18 milions d’euros anuals.

Amb la prioritat de millorar la qualitat de l’espai públic a tots els barris de la ciutat, sota criteris de sostenibilitat i eficiència, aquest contracte de serveis serà el més important de la història del nostre Ajuntament.

Impuls a la recollida selectiva i el reciclatge

El plec contempla, com a novetats, l’augment de la freqüència de la recollida selectiva i del rentat de contenidors, la creació de brigades immediates, i la incorporació de vehicles elèctrics.

Es crea també el nou servei de recollida comercial d’envasos i es reforcen els equips de recollida orgànica, paper i cartró, en aquest sector.

En la neteja viària, s’amplien els serveis amb la incorporació de la neteja de taques al paviment amb hidropressió i el nou fregat de voreres.

El contracte obre la possibilitat de realitzar, en alguns àmbits, una prova pilot per a la recollida porta a porta en l’àmbit domèstic i de fer un tancament de contenidors que funcionarien amb una identificació de les persones usuàries.

A més, es renovarà el parc de contenidors amb un tercer lot de licitació, per un import de 3.141.204 euros; i s’implantarà, amb un quart grup i durant 4 anys, una plataforma de control i seguiment de la prestació dels serveis, que complementarà l’actual control de qualitat que inspecciona l’activitat i detectarà possibles millores.

Millores en el manteniment de la via pública

El nou contracte de serveis i obres per a la conservació i el manteniment del paviment de calçades i voreres continuarà garantint la seguretat de les persones vianants i els vehicles, a més de la mobilitat i accessibilitat; promourà la sostenibilitat i, en resum, millorarà la qualitat de l’espai públic.

Amb un pressupost de 4.716.040 euros per 4 anys, i la licitació prorrogable 1 any, inclou la pavimentació integral, el cobriment de sots, les reparacions de paviment i escocells, les construccions d’embornals i guals, i les reposicions de pilones i baranes, entre d’altres actuacions.

El reforç de l’escaneig del paviment i de les actuacions d’urgència i emergència, la senyalització horitzontal, els tancaments metàl·lics i la protecció de talussos, són algunes de les novetats del plec de licitació.

 

LICITACIONS DE NETEJA, RESIDUS I MANTENIMENT DE VIA PÚBLICA
RECOLLIDA DE RESIDUS, SELECTIVA, VOLUMINOSOS, COMERCIAL I NETEJA VIÀRIA

  • RESIDUS DE REBUIG I NETEJA VIÀRIA (8 ANYS) 97.545.095 €
  • SELECTIVA I VOLUMINOSOS (8 ANYS) 46.381.798 €
  • ADQUISICIÓ DE CONTENIDORS 3.141.204 €
  • PLATAFORMA DE CONTROL I SEGUIMENT (4 ANYS) 461.324 €

PAVIMENT DE CALÇADES I VORERES (4 ANYS) 4.716.040 €

TOTAL (IVA inclòs)  152.245.461 €