Urbanitzacions dels carrers Menorca i Sants

La Junta de Govern Local ha donat llum verda a aquests dos projectes.

La Junta de Govern Local ha aprovat l’adjudicació del contracte d'obres de pavimentació del carrer Menorca per un import de 332.335 €  (IVA inclòs).

Amb una superficie total d’actuació de 6.439 m2, el projecte inclou la demolició de la calçada, actuacions en voreres, embornals i tapes de serveis; estesa de capes d’aglomerat i pintura de la senyalització horitzontal.

Pel que fa a les actuacions a les voreres, els treballs consistirien a fer voreres en trams on actualment no n’hi ha; incrementar l’amplada d’algunes per a una millor accessibilitat i mobilitat; suprimir d’altres per adaptar zona d’aparcament i, per últim, modificar voreres existents per fer-les remuntables.

La renovació del paviment actual es farà mitjançant l’estesa de dues capes d’aglomerat asfàltic i una estesa final i recobriment d’una capa de rodament.

Es preveu que les obres comencin en el primer trimestre de 2022.

Licitació del carrer Sants

D’altra banda, la Junta de Govern ha aprovat també la licitació del contracte d’obres del projecte d’urbanització del carrer de Sants per una valor de 2.675.561 € (IVA inclòs). La superfície aproximada d'actuació és de 4.600 m2.

El projecte inclou voreres més amples i accessibles, renovació de la xarxa de sanejament i d’enllumenat, el soterrament de les línies aèries de baixa tensió i telecomunicacions, plantació de nou arbrat i  implantació de mobiliari urbà.

La finalitat de la intervenció és fer un carrer més confortable per al veïnat, millorar la mobilitat sostenible, facilitar l'accessibilitat, millorar el paisatge urbà, optimitzar l'eficiència de les solucions tecnològiques i garantir-ne la sostenibilitat.