La inversió per habitant al 2006 dobla pràcticament la registrada l'any anterior

L'Ajuntament ha aprovat la liquidació pressupostària de 2006 amb uns resultats molt positius en el que es refereix al capítol d'inversions. En aquest sentit, la inversió per habitant al 2006 pràcticament va doblar la quantitat de 2005, passant de 226,36 € a 461,17 €.

La inversió total realitzada en 2006 va ser de 55.598.465.03 euros. D'aquest quantitat, el 42,14% es corresponen amb recursos propis. Altres administracions aporten el 26,93%, i la resta fins a completar la xifra total sorgeix de l'endeutament (21,58%) i les permutes (9,35%).

Un altre aspecte destacable es refereix al romanent líquid en tresoreria, que ha passat d'estar en números vermells en l'any 2003 a superar els 24 milions d'euros en 2006. En aquest mateix període s'ha retallat el deute per habitant, de 372 a 333 euros. Aquesta quantitat està molt lluny, per exemple, de la de l 'Ajuntament de Barcelona (662).