Ajuts per pagar l’impost sobre béns immobles (IBI), subvencions a l’habitatge per a persones més grans de 65 anys

Del 19 de setembre a l’11 d’octubre (ambdós inclusivament), les persones més grans de 65 anys, propietàries de l’habitatge on viuen, que tinguin uns ingressos iguals o inferiors a 1,5 vegades l’IPREM i viuen soles, podran demanar subvencions per a l’habitatge.

Per presentar sol·licituds, cal demanar cita prèvia per telèfon (93 462 40 00), de 9.00 a 14,30 h, o clicar aquí. De fet, amb aquestes noves dates s’amplia el termini de sol·licitud dels ajuts.

Les persones interessades han de tenir en compte les derivacions implícites en aquest ajut:

  • Les dades personals s’incorporaran a la base de dades nacional de subvencions (BDNS), la qual depèn del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, així com al corresponent expedient administratiu.
  • El nom i el cognom, l’import i l’objecte de la subvenció de les persones adjudicatàries seran publicats al portal de transparència del web municipal, de conformitat amb les previsions de l’article 15.1.c) de la Llei19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Les quantitats rebudes seran comunicades a l’Agència Espanyola d’Administració Tributaria (AEAT), depenent també del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, i podran ser considerades com a ingressos patrimonials o rendiments del treball a efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
  • A efectes de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació del tractament.