S'intensifica la neteja de parcs i jardins i les tasques de manteniment de la via pública

Les tasques de manteniment de la via pública continuen amb normalitat durant aquest mes d’agost. N’hi ha de diversos tipus, i la programació prevista anticipadament no canvia.

Així, diversos trams dels carrers de Mn. Jacint Verdaguer i Gènova s’estan reformant en aquest moments i quedaran enllestits a mitjans i a final d’agost, respectivament. Les obres en tots dos casos afecten les voreres i la calçada. Pel que fa al clavegueram, les tasques de manteniment continuen segons la planificació anual. N’hi ha d’altres, referides al tractament antiplagues que poden aparèixer de manera puntual i s’executen juntament amb els serveis de neteja. El mateix es pot dir de tot allò relacionat amb els semàfors, la senyalització dels carrers, l’enllumenat públic i les escales mecàniques. Tots aquest àmbits treballen amb una programació normalitzada i atenen les tasques puntuals segons les incidències.

Quant a l’arbrat viari, les properes actuacions són l’esporga en verd del brancatge que s’apropa a finestres i balcons i les esporgues derivades de les inspeccions i queixes del veïnat. A més, s’està eliminat el fruit ligustrum per evitar molèsties a la població en aquests carrers: Anselm de Riu, Aragó, Balears, Banús, Joan Ràfols, Josep Martorell, Lincoln, Mn. Camil Rossell, Mn. Jacint Verdaguer, Mozart, Nàpols, Pep  Ventura, Sant Joaquim, Santa Eulàlia i Washington. A tot això s’hi afegeix la tala d’arbres morts; les reposicions dels que no van brotar durant la primavera; les tales del pi mort del jardí de la Pau i de la tipuana tipu del carrer de Pep Ventura, i el control fitosanitari.

Parcs i jardins
Les actuacions en matèria de parcs i jardins són força àmplies. Aquí hi figuren la neteja i el control dels 22 itineraris d’aquest tipus que té la ciutat; el manteniment i el seguiment del 7 itineraris de tasques de jardineria; la gestió de les programacions del reg, i la posada al punt de les instal·lacions. Finalment, cal subratllar la neteja a consciència amb hidrotermonetejadora prevista als parcs, les places i les zones d’esbarjo per a gossos. En aquest sentit, hi ha una planificació diària amb uns itineraris i unes freqüències concrets. L’ús que en fa la ciutadania determina aquesta programació. Llocs com els mercats municipals, les principals places de Santa Coloma, els jardins i en generals els indrets on es reuneix el veïnat, requereixen una atenció especial.