Millores en l'enllumenat públic

Des del juny al desembre del 2019, l'Ajuntament ha substituït 574 lluminàries. La inversió total ha estat de 259.000 €. Les actuacions han consistit en la substitució de lluminàries antigues que generen contaminació lumínica i ineficients, per lluminàries que incorporen tecnologia LED, molt més sostenibles i respectuoses amb el medi natural. Totes les lluminàries incorporen dispositius de control per optimitzar el consum energètic.

Enllumenat renovat al carrer Milton, al districte III

Aprofitant els suports existents, s’ha dissenyat una il·luminació que genera més sensació lumínica, no aportant més llum si no il·luminant millor, aprofitant les possibilitats que donen les noves fonts de llum per repartir-la de forma més òptima, i obtenir una major uniformitat. Aquest enllumenat, a banda d’incorporar criteris d’eficiència energètica, gestió intel·ligent i salut i qualitat ambiental, incorpora criteris d’igualtat de gènere, generant espais nocturns amb una millor uniformitat lumínica i IRC (índex de reproducció cromàtica, capacitat de la llum artificial de reproduir els colors respecte a la llum natural), obtenint com a resultat espais públics més segurs i amb un major confort visuals per poder desenvolupar activitats nocturnes.

La distribució per districtes d'aquestes noves 574 lluminàries és la següent: al districte 1, 76; al 2, 28; al 3, 239; al 4, 117; al 5, 30; i finalment al 6 li corresponen, 84.

L’enllumenat a Santa Coloma

Santa Coloma de Gramenet, amb una població d’uns 120.000 habitants i uns 7,1 km2, té uns 120 punts de connexió amb les companyies elèctriques per l’atenció del servei d’enllumenat exterior i un total aproximat de 9.000 punts de llum (làmpades) que funcionen 4.300 hores/any. 

Les instal·lacions d’enllumenat públic formen part de les infraestructures bàsiques d’una ciutat i han de tenir una vida mitjana entre 20 i 25 anys. La seva renovació va lligada a la regeneració urbanística de la ciutat, transformació que es fa de forma continua i gradual en el temps.

És un servei essencial per a la ciutadania i consisteix en la il·luminació de l’espai públic amb l’objectiu de proporcionar la màxima visibilitat pel normal funcionament de les activitats nocturnes. Alhora ha de garantir la seguretat i confort ciutadà. Aquest servei s’ha de fer amb la màxima eficàcia i eficiència possible, sent respectuós amb el Medi Natural que l’envolta. Requereix tenir en compte disposicions de caràcter tècnic, normatiu i legal, per garantir les seves prestacions i seguretat.

La tecnologia LED

LED és l’acrònim de Luminiscence Emiting Diode (diode emissor de llum). És un semiconductor que aplicant-li una tensió elèctrica i en determinades condicions emet llum. Es tracta d’un component electrònic que permet un control molt acurat. Actualment, aquest tipus de tecnologia per obtenir llum a partir de l’electricitat, és la més utilitzada per reformes i noves urbanitzacions a l’enllumenat exterior, degut a la seva alta eficiència, fiabilitat i durabilitat.

Aquesta inversió ha suposat que 574 lluminàries s’hagin substituït per noves que incorporen tecnologia LED. Al ser més eficients que les anteriors suposarà una reducció del consum energètic, respecte les anteriors, en més d’un 50%. El canvi a LED suposa més fiabilitat del servei d’enllumenat reduint significativament el nombre d’incidències.

Criteris de renovació i noves urbanitzacions

Els criteris de renovació de l’enllumenat i noves urbanitzacions de l’espai públic que s’han establert des del departament d’enllumenat públic, tenen en compte el compliment dels requeriments legals d’il•luminació dels carrers que indica la normativa d’enllumenat exterior, en funció del trànsit, tant de vehicles com de persones. Com a requisit addicional s’han establert nivells específics per a les voreres, no d’obligat compliment amb la normativa vigent, per augmentar la seguretat ciutadana i establir un major confort visual pel vianant, fent la ciutat més agradable pel desenvolupament de les activitats quan es fa fosc.

A grans trets, s’ha establert com a norma general, per reformes i noves urbanitzacions que es vagin fent al llarg del temps, una tipologia de llum blanca càlida per a tota la ciutat i amb una alta eficiència energètica, exceptuant les zones més properes a la Serralada de Marina i la llera del Riu Besòs, en que s’ha establert un tipus de llum una mica menys eficient, però més respectuosa amb l’activitat nocturna dels éssers vius que habiten aquests parcs naturals tant importants pel nostre municipi.