L'atenció social i el suport a les families eixos del Pressupost 2015

S'han celebrat dues sessions del Ple de l’Ajuntament. La primera, de caràcter extraordinari, ha donat compte de l’estat d’execució del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2011-2015, i la segona ha estat la sessió ordinària del mes de novembre, que entre altres punts, ha aprovat de manera inicial el Pressupost General de l’Ajuntament i les empreses i organismes municipals per a l’exercici 2015, que serà en conjunt de 97.884.936 euros. Un pressupost que té com a línies bàsiques mantenir les polítiques de cohesió social, i que per a l’any que ve incorpora una nova partida d’ajuts per a les famílies monoparentals i les persones majors de 65 anys que viuen soles.

A la sessió extraordinària sobre el PAM, s’ha informat que el percentatge general d’execució, a 12 de novembre de 2014, ja és del 76,28%, quan l’any passat en aquesta mateixa data era del 56,13%. En xifres, en un any, s’hi han incorporat al Pla 3 noves actuacions, han finalitzat 17 i s’han ajornat 3 pel mandat següent. El PAM és el full de ruta d’accions de l’Equip de Govern (PSC, ICV-EUiA i CiU) per al període 2011-2015; projectes per a la millora de la ciutat que han estat debatuts amb la ciutadania prèviament. Avui s’ha exposat el nivell de compliment de les accions previstes, s’ha informat de les que no s’han pogut realitzar i de les raons per les que no s’ha pogut executar fins ara.

Les tres mesures incorporades enguany són l’estudi per implantar un sistema de pagament digital que impulsi l’activitat del comerç i dels serveis, la  redacció d’un pla de zones verdes i la posada en marxa del servei de queixes i suggeriments anomenat ‘QUI’, per garantir una resposta ràpida a la ciutadania en un màxim de temps de 25 dies.

Les tres mesures ajornades són l’aprovació d’un pla de comunicació perquè s’han prioritzat altres temes com per exemple el ‘QUI’, que no estava contemplat inicialment al PAM; l’aprovació de l’ordenança de civisme i l’ús de l’espai públic, que forma part del Pla Director de Civisme que està en fase de redacció, i per últim la implantació de l’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania (OIAC) al barri del Fondo per manca de recursos econòmics.

Entre les 17 actuacions del PAM finalitzades al darrer any destaquen, entre d’altres, l’increment de la dotació pressupostària pel ‘Fons d’ajuts socials’, la reutilització dels llibres de text i la digitalització a l’ESO, l’inici del  desplegament de la policia de proximitat als districtes, la creació de la Unitat Mòbil d’atenció ciutadana de la Policia Local, el nou contracte per a la millora de la neteja viària i la recollida de residus, i la renovació dels contenidors de brossa.

L’estat del PAM en els quatre gran eixos fixats per l’Equip de Govern dóna un grau d’execució de prop del 85% a l’apartat de ciutat generadora d’ocupació (fomentar l’ocupació i el comerç i enfortir el teixit empresarial), de gairebé el 84% a l’àmbit de ciutat més cohesionada (lluitar contra l’exclusió social, mantenir una educació pública de qualitat i facilitar l’accés a la cultura i l’esport), del 62% a l’eix de la ciutat més sostenible i habitable (millorar els barris, la mobilitat urbana i el medi ambient) i de prop del 75% al de ciutat de qualitat democràtica i coresponsable (aproximar el govern a la ciutadania i fer una ciutat més cívica i segura).

Per últim, de cara al 2015 es preveu que finalitzaran 97 mesures més, al marge de les que ja estan en marxa amb una despesa que superarà els 28.500.000€. L’alcaldessa Núria Parlon ha destacat sobre la sessió pública per informar del grau de compliment del PAM, que aquesta és “una mostra de la voluntat de l’Equip de Govern de donar comptes a la ciutadania dels diversos compromisos adquirits, alhora que mostrem la nostra capacitat de resposta a les necessitats i mancances que presenta la ciutat, sobre les que hem hagut d’actuar amb rapidesa i eficàcia”.

Aprovada la proposta inicial del pressupost general pel 2015

El ple municipal ha aprovat inicialment (amb els vots favorables de l’Equip de Govern –PSC, ICV-EUiA i CiU- i els contraris de GG, PxC i PP) el pressupost general (Ajuntament, organismes autònoms i empreses municipals) per a l’exercici 2015, que contempla: una congelació d’impostos, taxes i preus públics; la disminució en un 29% de mitjana de la càrrega financera (interessos i amortitzacions); el manteniment de la despesa corrent (malgrat la disminució dels ingressos, especialment de les subvencions), i el compliment de la llei de morositat, deute i superàvit.

El pressupost 2015 qualificat per la tinent d’alcalde d’Economia i Hisenda, Lidia Guinart, “de continuista i molt social” té com a línies bàsiques les polítiques de cohesió social, l’atenció i el suport a les famílies, la reactivació i promoció econòmica de la ciutat, i el manteniment de l’espai públic.

Pel que fa a les polítiques de cohesió social, es produirà un increment de 700.000€,  dels quals 400.000€ aniran destinats als serveis socials bàsics i de suport a les famílies (menjador social, Fons d’Ajuts Socials i Programa de Suport d’Aliments dotat amb 3 milions d’euros). A més, s’incorpora com a novetat una partida de 300.000€ que estarà destinada a nous ajuts a famílies monoparentals i persones majors de 65 anys. L’import previst al pressupost és de 70 euros d’ajut, sobre l’IBI, per a les famílies monoparentals i les persones majors de 65 anys que viuen soles, equiparant aquests col•lectius als ajuts que actualment disposen les famílies nombroses.També es manté el programa de reutilització de llibres de text amb una despesa de 913.000€ i es consolida la xarxa pública d’escoles bressol amb 2 milions d’euros.

En quan a la reactivació econòmica, es manté el fons de 800.000€ pel Pla d’Ocupació Local, i es garanteix el cofinançament d’altres programes com Treball als barris, Pla metropolità de suport a polítiques socials i Llei de Barris.

En relació a l’espai públic, destaca el nou contracte de neteja, que manté la despesa, i la millora de la seguretat ciutadana amb l’obertura de la nova comissaria Fondo-Santa Rosa.

L’Ajuntament té previst invertir l’any 2015 més d’11.700.000€ en Serveis Socials i Promoció Social, una quantitat que ha anat creixent al llarg del mandat amb un increment de més de 3.600.000€ des de 2011. En xifres, el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2015 és de 97.884.936€, és a dir, gairebé 5 milions d’euros menys que l’any 2014 (102.834.420€). Malgrat això, no es produeixen variacions significatives, ja que la davallada en la despesa financera (pagament d’interessos i amortitzacions) permet equilibrar els comptes, mantenint i millorant en alguns casos les inversions d’algunes àrees.

Mocions aprovades

Moció del PSC, ICV-EUiA i CiU contra la violència vers les dones amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de la Dona aprovada amb els vots de GG i les absencions de PP i PxC.

Moció de ICV-EUiA, PSC i CiU amb motiu del Dia Internacional “Ciutats per la vida –no a la pena de mort” aprovada amb els vots favorables de GG, PP i PxC.

Moció del PSC, ICV-EUiA i CiU en relació a l’adhesió de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet a la Xarxa de ciutats amigables amb la gent gran aprovada amb els vots favorables de GG, PP i PxC.

Moció de CiU, PSC i ICV-EUiA de rebuig a la indemnització del Projecte Castor amb Fons Públics aprovada amb els vots favorables de GG i els vots en contra del PP.

Moció de GG pel restabliment d’espais a les entitas aprovada amb els vots favorables de ICV-EUiA, i les abstencions de PSC, CiU i PP.