L’alcaldessa Núria Parlon presenta un programa de mesures per millorar el control, l’eficàcia i la transparència de l’Ajuntament

El paquet de decisions, que es presenta un cop analitzat el sumari de l'Operació Pretòria, fa de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet capdavanter en la presentació de dades i transparència davant la ciutadania.

L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha presentat aquesta tarda davant els mitjans de comunicació un programa de mesures per a la modernització, l’eficàcia i la transparència de l’Ajuntament. Aquest conjunt d’accions té com a objectiu fer front a la situació econòmica complexa que travessa la societat i el conjunt de les administracions, millorar  la transparència de l’activitat municipal i evitar, en el futur, conductes i pràctiques com les que s’han conegut amb l’aixecament del secret de sumari en el procediment conegut com a “Operació Pretòria”.  

Segons Núria Parlon, racionalitzar les administracions públiques i dotar-les d’eficàcia és, en l’actual situació econòmica, una prioritat absoluta per alliberar el màxim de recursos per destinar-los a atendre les noves necessitats de la ciutadania provocades per la crisi.

L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet ha començat l’acte fent un resum de la seva activitat al capdavant del consistori colomenc. Transcorreguts set mesos, ha valorat com a positives les mesures adoptades en el moment de la seva pressa de posessió i ha presentat un nou conjunt de mesures amb l’objectiu de millorar l’eficacia, la transparència, la participació i el control de l’Ajuntament que presideix.

Aquest nou programa d’accions l’ha resumit en els apartats següents:

  1. Reforçar l’observança dels sistemes legals de fiscalització i control de l’activitat administrativa. A proposta de la Intervenció, s’aprovarà un Pla d’Auditories i Control Financer que determini la forma de portar a terme el control de les finances municipals.
  2. Millorar el sistema de contractació d’obres i serveis a l’Ajuntament i les empreses municipals. Entre altres mesures, es crearà un servei central de contractació, amb capacitat per a la gestió, control i supervisió de tots els processos de contractació administrativa, per tal que els serveis finalistes promotors de la contractació es limitin a l’elaboració dels plecs, dels informes tècnics i al seguiment tècnic de l’execució del contracte, segregant de les funcions tècniques les corresponents al procediment de contractació i al control econòmic de la mateixa. També, s’elaborarà un informe semestral del servei de contractació per presentar al Ple de l’Ajuntament, mesura que serà una novetat que, a hores d’ara, no practica cap Administració.  
  3. Millorar el sistema de selecció i promoció del personal al servei de l’Ajuntament i de les empreses municipals. S’ampliarà la publicitat de les convocatòries, afavorint la màxima igualtat d’oportunitats mitjançant la publicació a la web municipal en lloc destacat de tota la informació relativa a les bases, places, terminis, temaris i resta d’informació rellevant. Tanmateix, es millorarà els sistemes per garantir la imparcialitat i igualtat a les proves selectives.
  4. Obrir expedients en l’àmbit laboral que permetin determinar les conductes que presumptament hagin infringit les normes. S’obriran expedients sancionadors a dos empleats que han estat imputats pel Jutjat dins de l’anomenat sumari Pretòria (Pascual Vela i Lluís Falcón). La instrucció de l’expedient serà a càrrec d’un despatx professional extern a l’Ajuntament, especialitzat en dret laboral.
  5. Crear una comissió de seguiment, amb presència de tots els grups municipals, per garantir la defensa dels interessos de l’Ajuntament. L’esmentada comissió, novetat en l’administració local, estarà formada per tots els grups municipals que ho desitgin, periòdicament rebrà la informació de l’advocat o advocadessa que defensi els interessos municipals en el procediment i debatrà les opcions que calguin en cada fase del mateix.

Segons l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, aquestes són unes mesures per fer front a una situació econòmica complexa i difícil per a la ciutadania i per a les administracions que presten serveis. L’objectiu comú de totes elles –ha dit Núria Parlon-  és “garantir la transparència a tots els àmbits de l’activitat municipal i molt especialment a tots aquells que tenen a veure amb l’activitat econòmica, la concurrència i la competència entre els contractistes de l’administració”.  Per afegir, finalment,  que considera bàsic millorar la informació a la ciutadania i la participació de tots els grups polítics en la tasca de fer més efectius els recursos municipals.