L'alcaldessa denuncia que les retallades a la Llei de la Dependència impacten greument en la ciutat, que pateix especialment la crisi

Ll’alcaldessa i el tinent d’alcalde han detallat les mesures que aquest decret llei (RDL 20/2012) incorpora en forma de pèrdua de drets i aportacions econòmiques a les famílies amb dependents i com afecten a la ciutat de Santa Coloma.

L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, i el Tinent d’alcalde de Benestar i Famílies, Raül Moreno, han informat avui de l’impacte negatiu a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet del RDL (reial decret llei) 20/2012 que modifica i retalla substancialment la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias , més coneguda com a Llei de la Dependència.

Per a l’alcaldessa Núria Parlon, “el nou pla d’ajust aprovat pel Govern central suposa la major retallada social de la Decocràcia i, –ha afegit- és una manca de sensibilitat envers un col•lectiu molt vulnerable. Els afectats per aquesta greu vulneració no són nombres, sinó veïns i veïnes amb noms i cognoms, i és per això que ens veiem en l’obligació de denunciar aquesta situació de regressió dels drets dels nostres ciutadans i ciutadanes”. I ha afegit “que aquestes retallades mereixen una denúncia, pel retrocés que suposen en les prestacions socials garantides per llei”.


El tinent d’alcalde Raül Moreno, que dirigeix una de les dues àrees municipals actualment amb més demanda (Benestar i Famílies; l’altra àrea sol•licitada també és Promoció Econòmica), ha manifestat que sobre la població amb dependència de Santa Coloma, l’aplicació de les retallades suposarà “un impacte molt gran en la part de la població que més pateix els efectes de la crisis, la gent gran, les dones, i aquells que es troben en situació de dependència”.


Ll’alcaldessa i el tinent d’alcalde han detallat les mesures que aquest decret llei (RDL 20/2012) incorpora en forma de pèrdua de drets i aportacions econòmiques a les famílies amb dependents i com afecten a la ciutat de Santa Coloma i els seus ciutadans i ciutadanes  que fins ara rebien ajut i també a les famílies que hi eren a l’espera de rebre una prestació o servei.

*Les dades de la dependència a la nostra ciutat

A la ciutat hi ha:
•    2074 Ciutadans/es que reben un servei o ajut de la Dependència (2012).
•    177 Ciutadans/es amb tràmits iniciats i pendents de servei o ajut.
•    123 Sol•licituts desestimades o amb canvi de grau.
Per tant, hi ha un total d’expedients en curs de:  2374

Perfil del beneficiàri/ària a Santa Coloma de Gramenet i serveis que reben: El perfil del ciutadà/na  beneficiari de la Llei de la Dependència és:  una dona de més de 80 anys, amb un grau de dependència II, que té com a servei una cuidadora no professional (principalment un familiar).

*Les retallades del nou decret llei RDL 20/2012 i el seu impacte


*Mesura: Reducció del 15% de la quantia establerta per a la prestació econòmica per cures en l’entorn familiar.
Impacte: Dels 2074 ciutadans que reben ajut a Santa Coloma de Gramenet, 1000 (48,3%) tenen  un cuidador professional. Cuidadores i cuidadors (el 93% són dones) veuran reduïda l’aportació econòmica en una mitjana de 44€ mensuals.


*Mesura:  Suspensió del conveni especial en el Sistema de la Seguretat Social dels cuidadors no professionals de les persones en situació de dependència.
Impacte: A més de la reducció de l’aportació econòmica, el miler de cuidadores/s deixaran de cotitzar a la seguretat social (de manera immediata pels casos nous i a partir del proper 1 de setembre i fins el 31 de desembre de 2012 pels que ja estan dins del sistema). El cuidador no professional s’haurà de fer càrrec del 85% de la quota de la seguretat social.
*Mesura: Paralització de la Llei, en un període màxim de dos anys, per a les noves prestacions econòmiques per cura en l’entorn familiar.
Impacte:  Fins ara, si l’expedient no es resolia en un període màxim de 6 mesos, l’Administració havia d’abonar igualment els endarreriments amb caràcter retroactiu. Ara, aquest termini s’amplia fins els 2 anys, el que obre la porta (en el millor dels casos) a que les famílies hagin de suportar l’elevat cost d’una plaça de residencia privada (per manca de públiques) i fins i tot que molts dependents morin esperant els ajuts.


*Mesura: Supressió dels dos nivells en què es dividia cada grau.
Impacte:  Amb el decret es classifica als dependents en gran dependent, dependent sever i dependent moderat. Això comportaria la revisió de la valoració de moltes persones en situació de dependència i, com a conseqüència, que algunes vegin rebaixat el grau que tenien reconegut (i, per tant, els serveis i prestacions als quals tenien dret) i altres siguin expulsades del sistema.


*Mesura: Paralització de la Llei, fins l’1 de juliol de 2015, per als dependents moderats.
Impacte:  En aquests moments hi ha 140 persones a Santa Coloma que ja han estat valorades com a dependents moderats i que hauran d’esperar 3 anys per rebre una prestació o servei ( més de 57.000 persones a Catalunya).


*Mesura: Nou règim d’incompatibilitat de les prestacions, eliminant totes les compatibilitats entre prestacions i/o serveis.
Impacte:   Només la teleassistència serà compatible amb el servei d’ajuda a domicili i centre de dia. Fins ara es podia compatibilitzar unes hores a un centre de dia i altres hores una ajuda a domicili.


*Mesura: Adaptació dels criteris per determinar les intensitats del servei d’ajuda a domicili en funció del grau de dependència.
Impacte:: Els nous nivells d’intensitat per les persones que encara no tinguin reconeguda la prestació de servei SAD (Servei d’Atenció a Domicili), i aquelles que entrin noves al sistema canvien de la següent manera:

•  Grau III: Entre 21 i 45 hores mensuals
•  Grau I: Màxim 20 hores mensuals (Abans, entre 21 i 30 hores)


*Mesura:  Copagament
Impacte:   L’esborrany del Reial Decret sobre copagament, aprovat en el darrer Consell Territorial, eleva la participació de les persones beneficiàries en el pagament dels serveis i prestacions, utilitzant la renda i el patrimoni (s’inclou el 5% del valor cadastral de l’habitatge habitual) i incorporant la figura del reconeixement de deute.

Més dades d’interès:

Dels 2074 beneficiaris/àries a Santa Coloma:
•65% són dones                            46,8% majors de 80 anys
•35% són homes                           29,3% majors de 65 anys
                                                      24,0% menors de 65 anys
Grau                             
•38,7%  Grau III
•2,8%  Grau II
•8% Grau I


Principals serveis que reben:


•Cuidador/a no professional                   48,3%
•Teleassistència                                      12,4%
•Residència Gent Gran                           10,6%
•Centre de dia                                           4,8%

**Moció en el Ple municipal

En el mateix sentit, el ple del Consistori celebrat el passat dilluns 23 de juliol va aprovar una moció en suport a la Generalitat de Catalunya per l’elaboració de la nova Llei catalana de l’Autonomia personal. I, entre d’altres punts, el Consistori colomenc va acordar:

Demanar al Govern de la Generalitat que es comprometi a no disminuir les partides pressupostàries dedicades al desenvolupament de la Llei de la Dependència a Catalunya que no estiguin afectades pel RD20/2012 i donar el seu suport en la presentació d’un recurs davant del Tribunal Constitucional, i manifestar la necessitat d’elaboració i aprovació de la nova Llei catalana de l’autonomia personal, que ja ha anunciat el Govern de la Generalitat.