La revisió del cadastre per al 2013 no suposarà un augment generalitzat de l'IBI

El Ministeri d'Hisenda actualitza els valors cadastrals de l'última revisió, la de 1996. L'Ajuntament intervé perquè no vol que el 2013 torni a pujar l'import de l'IBI.

En el ple municipal del passat 2 de maig es va aprovar el tipus impositiu (índex que permet baixar o pujar l'import del rebut) que s'aplicarà en l'Impost de Béns Immobles (IBI) l'any 2013, una vegada que entri en vigor la nova revisió cadastral que està duent a terme a la nostra ciutat el Ministeri d'Hisenda. Amb aquesta revisió s'han d'actualitzar els valors que d'acord amb la normativa cadastral han de ser actualitzats, com a màxim cada 10 anys, ia més es pretén recuperar l'autonomia fiscal necessària per evitar que sigui obligatòria l'aplicació d'una nova pujada del 10%, com ha succeït aquest any, tal com recull el Reial Decret 20/2011 aprovat per l'Estat. A partir d'aquesta revisió cadastral serà l'Ajuntament qui decideixi el tipus impositiu d'aquest impost el rebut mitjà anual, per desig exprés del govern municipal, serà en la majoria dels casos lleugerament inferior al que han d'abonar els colomencs i colomenques en aquest 2012. Així, s'ha aprovat un tipus de gravamen provisional de l'IBI per al 2013 del 0,7375% quan actualment el percentatge és al 0,8571%.

Qué és el cadastre immobiliari?

El cadastre immobiliari és un registre administratiu, que depèn del Ministeri d'Hisenda, i en el qual es descriuen els béns immobles rústics i urbans dels municipis. El valor cadastral és la base per calcular diferents tributs locals, com l'Impost sobre béns immobles (antiga contribució urbana) o l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Béns de Naturalesa Urbana (antiga plusvàlua municipal). La revisió cadastral suposarà un augment mitjà del valor administratiu dels immobles colomencs del 80%, quantitat que es veurà compensada per la baixada del tipus impositiu aplicable per no augmentar l'import que ha de pagar la ciutadania. Els nous valors cadastrals han estat elaborats per la Direcció General del Cadastre, organisme dependent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, tenint en compte criteris com la ubicació, l'antiguitat, l'ús (residencial, comercial, etc.), les circumstàncies urbanístiques i el valor del mercat.

S'obrirà una oficina per informar sobre la nova revisió cadastral

Està previst que el Ministeri d'Hisenda comenci la notificació individual dels valors a mitjans de juny. L'Ajuntament posarà a disposició de la població una oficina d'atenció especialitzada-amb telèfon i correu electrònic-per atendre els dubtes que puguin sorgir sobre la documentació que el Ministeri enviarà a les llars, relativa al cadastre de 2013.

L'IBI del 2012

El Govern d'Espanya va aprovar el passat 31 de desembre el Reial Decret 20/2011 en què obliga els ajuntaments, que no han revisat la seva cadastre en els últims deu anys, a augmentar en un 10% el tipus impositiu aplicable en l'IBI a 2012 i 2013. L'entrada en vigor d'aquest decret situa la variació d'aquest any en un 13,1%, conseqüència de l'esmentada obligació d'augmentar un 10% el tipus. L'Ajuntament, a les ordenances fiscals per a aquest any 2012, havia aprovat un augment del 3,1% que es corresponia amb l'increment de l'IPC. Davant d'aquesta situació, vista la pujada total de l'impost i amb l'objectiu d'evitar un augment més gran de la pressió fiscal sobre la ciutadania (el Reial Decret 20/2011 també s'aplicaria el 2013 en cas de no tenir la revisió cadastral actualitzada), el Ajuntament ha sol · licitat la realització del nou cadastre amb efectes 2013. Aquesta mesura beneficiarà a la majoria de la població colomenca.