La Llei pressupostària i el Pla Pinta Verda protagonitzen el Ple

Aquest dimarts 7 d’abril s’ha celebrat la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de març, que, entre altres temes, ha ratificat l’aprovació de la liquidació dels pressupostos municipals de l’any 2014. En aquesta liquidació el que destaca és l’estricte compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària que ha aplicat l’Ajuntament. Com a resultat, en tots els casos (Ajuntament i empreses i organismes municipals) les liquidacions presenten superàvit, el deute que tenen és inferior al ràtio legal i el període de pagament a les empreses proveïdores es situa per sota dels 30 dies. A més, en aquest Ple també s’ha aprovat provisionalment la modificació del Pla General Metropolità (PGM) per a la millora de la xarxa d’espais lliures de la ciutat conegut com ‘Pla Pinta Verda’.

A la sessió s’ha explicat que els pressupostos de 2014 presenten un resultat positiu de 4.622.100€. L’Ajuntament compleix així amb rigor la Llei d’Estabilitat Pressupostària en quant a ràtio de solvència, deute i període de pagament a proveïdors. S’ha destacat que com a resultat de l’esforç de contenció de la despesa, l’endeutament municipal en aquesta legislatura s’ha reduït a gairebé la meitat, sense deixar d’invertir en les polítiques socials, sent l’Ajuntament de Santa Coloma el segon de Catalunya que més diners hi ha destinat.

Comerços, festius i IBI

El ple ha donat compte de l’acord sobre el nou calendari d’obertura dels establiments  comercials en diumenge i dies festius pel 2015 on es fixa les següents dates: 5 de juliol, 12 d’octubre, 6, 8 i 20 de desembre, i l’Ajuntament ha afegit el 29 de novembre i el 13 de desembre.  Així mateix s’ha establert el tipus de gravamen de l’Impost de Bens Immobles (IBI),  que enguany serà del 0,6550% i que s’aplicarà als locals, aparcaments i habitatges que superin la mitjana del valor cadastral 2015, és a dir, més de 65.000€. Per als habitatges amb valor inferior, el tipus de gravamen serà del 0,6350 %.

Reclamació de deute a la Generalitat

D’altra banda, s’ha informat de les actuacions realitzades en compliment de l’acord del Ple de 29 de setembre de 2014, per reclamar a la Generalitat de Catalunya el reconeixement i pagament del deute que té aquesta institució amb el nostre Ajuntament, i que supera els 12.000.000€. De moment l’Ajuntament ja ha presentat 11 reclamacions prèvies a la via jurisdiccional i ara ha interposat 4 demandes relacionades amb la recuperació dels diners provinents de la Llei de Barris (més de 6.800.000€), del contracte-programa d’acció social i família (més de 2.500.000€), del departament de mediació (més d’11.000€) i del Servei d’Ocupació de Catalunya (més de 2.000€). En el paquet de reclamacions econòmiques a la Generalitat s’inclou també l’ajut al funcionament de les llars d’infants (més de 580.000€). 

 

Nova Escola Santa Coloma

A la sessió, s’ha acordat per unanimitat de tots els grups polítics municipals posar a disposició de la Generalitat de Catalunya els terrenys de l’anomenat ‘solar de les aigües’ (entre els carrers Sant Joaquim-Pompeu Fabra-Francesc Moragas i el passeig de la Salzereda), de més de 7.400 metres quadrats, per tal que siguin qualificats d’equipament educatiu i per a la  construcció de l’Escola Santa Coloma (actualment en mòduls prefabricats), amb l’objectiu d’atendre les necessitats de noves places escolars d’educació infantil i primària a la ciutat.
També en matèria educativa, per unanimitat, s’ha acordat posar a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat la finca situada al carrer de València, 3, i al carrer d’Aragó, 1 (antiga escola bressol Nazaret), per a l’ampliació del CEIP Sagrada Família, per construir la cuina i el menjador.

Aprovada la ‘Pinta Verda’

El ple ha aprovat provisionalment la modificació del Pla General Metropolità per a la millora d’espais lliures de la ciutat, conegut com el ‘Pla Pinta Verda’. Aquest pla té l’objectiu d’organitzar en un període de deu anys (del 2015 al 2025) els espais lliures de Santa Coloma, interconnectar-los amb espais públics de qualitat, posant ordre a la situació urbanística de moltes parcel•les i, alhora connectar-los amb els dos grans pulmons verds que ja té la ciutat, que són el parc fluvial del Besòs i la muntanya de la Serra de Marina.
El ‘Pla Pinta Verda’ ha estat sotmès a un període d’informació i debat públic, en el qual s’han recollit diferents aportacions d’entitats i veïnat. Com a resultat, finalitzat el termini d’exposició, s’hi han introduït nou modificacions.
Aquesta aprovació provisional ha comptat amb els vots favorables dels grups del PSC i CiU; el vot contrari dels grups de GG, PxC i ICV-EUiA, i l’abstenció del grup del PP.

Nova regidora del PP

En aquesta sessió del ple ha pres possessió de la seva condició de regidora Raquel Miguel Berenguer, dins del grup municipal del Partit Popular, en substitució de Mari Carmen Sáez Belver que va presentar la seva renúncia per motius personals.


Mocions aprovades:

Moció de suport i solidaritat amb els treballadors i les treballadores de l’empresa de transport TUGSAL, presentada pels grups municipals PSC, CiU, ICV-EUiA i PP. 

Moció de suport a les entitats esportives catalanes, presentada pels grups municipals CiU, PSC, ICV-EUiA i GG.

Moció de la Federació d’AMPAs de gramenet i l’Assemblea groga gramenet contra el tancament d’aules i línies de P3. Presentada pels grups municipals GG, PSC i ICV-EUiA.

Moció de la Federació d’AMPAs de gramenet i l’Assemblea groga gramenet perquè l’ajuntament declari la seva opció per una escola pública laica. Presentada pels grups municipals GG, PSC I ICV-EUiA.

Moció d’adhesió a la campanya per declarar la ciutat com a “Vila groga”. Presentada pels grups municipals ICV-EUiA, PSC I GG.

Moció de rebuig a la proposta de tractat de lliure comerç de l’associació transatlàntica pel comerç i la inversió (TTPI) i per declarar Santa Coloma de Gramenet municipi lliure d’aquest tractat. Presentada pel grup municipal PSC.