La intervenció judicial de Gramepark determinarà de forma clara la situació econòmica de l’empresa municipal

La política de transparència i regularitat exemplar de la gestió municipal anunciada des del primer moment, i decididament impulsada per l’Alcaldessa mitjançant la introducció de tots els controls necessaris, es veurà refermada i enfortida per l’existència d’aquesta nou control.

El Jutjat Central d’Instrucció nº 5 ha acordat l’administració judicial de l’empresa municipal Gramepark SA, encarregant aquesta funció al funcionari que designi el Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet considera positiva la mesura adoptada, en tant que contribuirà a determinar de forma clara, completa i fiable la situació econòmica i financera de l’empresa municipal.

S’acorda per un període de sis mesos, prorrogables si el jutjat en el seu moment considerés la necessitat de seguir per un període superior.

La resolució del jutjat expressament destaca que en la investigació no s’està  buscant una responsabilitat penal dels que actualment són President en funcions i Gerent de Gramepark.

La mesura s’adopta perquè el jutjat considera necessari en aquests moments controlar, dirigir i decidir quina ha de ser l’actuació de Gramepark en el marc de les seves activitats, si més no fins tenir una visió clara i definitiva de la seva situació patrimonial, activitats i comptabilitat.

Igualment el jutjat afirma en la seva resolució que és necessari avaluar la situació econòmica comptable i la viabilitat dels projectes.

Aquests motius i finalitats coincideixen plenament amb les decisions adoptades per l’Alcaldessa Núria Parlon i l’equip de govern socialista de Santa Coloma de Gramenet.

Els greus fets imputats pel Jutjat Central d’Instrucció nº 5 a l’anterior President de Gramepark van motivar que, entre altres mesures, l’Ajuntament disposés la realització d’una examen complet i exhaustiu de la situació de Gramepark,  a càrrec d’una entitat auditora independent, que aclareixi a l’Ajuntament i a tots els ciutadans la situació real de l’empresa municipal.

És per això que l’Ajuntament considera positiva la mesura adoptada, en tant que contribuirà a determinar de forma clara, completa i fiable la situació econòmica i financera de l’empresa municipal.

Per altra banda, creiem que la política de transparència i regularitat exemplar de la  gestió municipal anunciada des del primer moment, i decididament impulsada per l’Alcaldessa mitjançant la introducció de tots els controls necessaris, es veurà refermada i enfortida per l’existència d’aquesta nou control.

Per suposat, l’Ajuntament col·laborarà i facilitarà en tot el que li sigui demanat l’activitat de l’Administració Judicial acordada i continuarà treballant amb una gestió presidida pel prinicipi de transparència, intentant respondre i satisfer dia a dia les necessitats i els compromisos adquirits amb els ciutadans i ciutadanes.

És especialment important en aquests moments expressar que els adjudicataris que hagin lliurat les pagues i senyals per a la futura adquisició d’habitatges o aparcaments, i la resta de persones que hagin contractat amb Gramepark, tenen plenament garantits per l’Ajuntament els seus drets i interessos, sense que en cap cas puguin resultar perjudicats com a conseqüència de la situació actual.