La fiscalització dels projectes i les mesures cautelars adoptades a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Descripció de la fiscalització d’actes i expedients administratius que es realitza habitualment a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i les mesures cautelars adoptades.

Santa Coloma de Gramenet, a 6 de novembre de 2009. D’acord amb allò que estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (art. 213 i següents) i tal com queda explícitament recollit a les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, la fiscalització prèvia limitada es realitza de forma preceptiva en tots els actes administratius excepte aquells recollits en el art. 219.1:  despeses de material no inventariable, contractes menors i bestretes de caixa inferiors a 3.005,06 €.

El procés habitual
Aquesta fiscalització prèvia limitada, d’acord amb la normativa vigent, solament pot ser suspensiva en cas de manca de crèdit (manca de consignació suficient en les partides corresponents) per adoptar un acord que impliqui la generació d’obligacions econòmiques per part de la institució. En tots els altres casos els informes preceptius de fiscalització prèvia limitada tenen el caràcter d’advertiment de legalitat i els òrgans competents (Alcalde, Junta Local de Govern i Ple Municipal ) poden prendre els acords que considerin,  amb plena responsabilitat, al marge de les observacions o conclusions que es puguin fer en els informes de fiscalització prèvia limitada, que no poden tenir en cap cas caràcter suspensiu.

La fiscalització a posteriori, també d’acord amb la normativa vigent, implica la auditoria complerta dels expedients una vegada finalitzats els mateixos, comprovant tots els aspectes, tant econòmics com procedimentals, garantint en tot cas el compliment de la legalitat en tot el procés. Aquesta fiscalització completa a posteriori es realitza sobre cada exercici mitjançant un procediment reglat d’auditoria, sobre una mostra aleatòria d’expedients i mitjançant el concurs d’auditors externs.

Les mesures cautelars adoptades
Les mesures cautelars adoptades per l’Ajuntament de Santa Coloma en relació als expedients relacionats o citats en l’interlocutòria del jutge de l’Audiència Nacional, Baltasar Garzón, i en relació als gestionats per l’empresa Gramepark SA, en la pràctica representen la realització d’un procés avançat de fiscalització complerta d’expedients i procediments, mitjançant auditoria externa, completament assimilable a la fiscalització a posteriori prevista per llei. Solament que en aquest cas es fa, no sobre una mostra, sinó sobre la totalitat, i no un cop finalitzat l’exercici sinó en el moment actual de tramitació i execució dels expedients.