Aprovació inicial de les Bases per a l'atorgament de subvencions socioculturals

Aquestes bases s'han exposat al públic fins al 28 de febrer.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 15 de gener de 2013 va aprovar inicialment el text de les Bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència a projectes destinats al foment d’activitats socioculturals durant l’any 2013, desenvolupades per entitats sense ànim de lucre.

La mateixa Junta de Govern Local va acordar exposar aquestes Bases al públic per un període de vint dies hàbils comptats des del dia següent de la publicació al BOP (del 6 al 28 de febrer de 2013 ambdòs inclosos) a efectes d’informació pública i audiència als interessats i interessades per tal que puguin presentar reclamacions, al·legacions i suggeriments.

Si en el període d’exposició pública no es presenta cap reclamació, les esmentades Bases s’entendran aprovades de manera definitiva.

Aquestes Bases, així com la resta de documentació, es poden examinar a l’Àrea de Serveis Personals, Benestar i Famílies (Servei de Recursos i Prestacions), situada a la primera planta de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, núm. 1), de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00 hores, telèfon 93.462.40.63 i a aquest web municipal, <media 12319>clicant aquí</media>.

Havent passat el període d’exposició al públic de les esmentades Bases s’informa que no ha hagut cap al·legació ni reclamació, per la qual cosa cal entendre-les aprovades definitivament.

La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 5 de març de 2013 va acordar autoritzar la despesa global i obrir la convocatòria per a la presentació de sol·licituds de l’any 2013 durant el termini comprès des del 13 de març fins al 12 d’abril de 2013, ambdós inclosos. Finalitzat aquest període, no s’admetran noves sol·licituds.